Šandalja

Šandalja, arheološko i paleontološko nalazište kraj Pule. Nalazi se na koti 108, na 72 m nadm. vis., na zapadnom rubu Valturskoga polja. Prapovijesno gradinsko naselje uništeno je vojnom fortifikacijom 1877.