Tinjan (Pazin)

Tinjan, gradić kraj Pazina, na uzvisini iznad Limske drage (45°13′N; 13°50′E; 319m nadm. vis.); 396 st. (2001), sjedište istoimene općine. Nalazi se uz županijsku cestu Pazin–Poreč i raskrižje cesta za Muntrilj, Kringu i Sveti Petar u Šumi, na rubu krške visoravni iznad plodne, duboko usječene Drage.