Vinkuran

Vinkuran, naselje 3 km jugoistočno od Pule (44°50′N; 13°52′E; 32 m nadm vis.); 501 st. (2001), općina Medulin.