Vuković-Podkapelski, Janko

Vuković-Podkapelski, Janko, admiral (Jezerane u Lici, 27.IX.1871 – Pula, 1.XI.1918). Nakon završene Pomorske akademije u Rijeci, 1889. stupio je u austroug. Ratnu mornaricu kao pom. kadet.

God. 1889–90. oplovio je svijet na korveti Fasana, a 1893. stekao čin zastavnika bojnoga broda, 1899. poručnika bojnoga broda, 1910. kapetana korvete te 1912. kapetana fregate. Na poč. I.svj. rata bio je zapovjednik 1. torpedne divizije, 1915. promaknut u čin kapetana bojnoga broda, a 1915. odlikovan za zasluge pri potapanju tal. razarača Turbine. U ožujku 1918. preuzeo je zapovjedništvo nad zastavnim brodom Viribus Unitis. Nar. vijeće Države SHS iz Zagreba 31.X.1918. imenovalo ga je admiralom i postavilo za zapovjednika flote, koja je toga dana odlukom austroug. cara Karla I. predana ovomu vijeću, nakon čega je na brodu Viribus Unitis podignuta hrv. zastava. Iste noći tal. podvodni diverzanti potopili su brod u kojem su poginuli Vuković i više stotina mornara. Taj tragičan događaj i Vukovićeva junačka smrt tema su dvaju romana hrv. književnika – Admiralski stijeg Ivana Katušića (1986) i Admiral za vječnost Stjepana Vukušića (2003).

LIT.: H. Bayer von Bayersburg, Österreichs Admiräle und bedeutende Persönlichkeiten der k. u. k. Kriegsmarine 1867–1918, Beč 1962; M. Balota (M. Mirković), Puna je Pula, Zagreb 1954.

B. Dobrić, Istarska enciklopedija