Marikultura u Istri

Marikultura (morsko ribogojstvo), uzgoj morskih organizama (alga, mekušaca, rakova, riba) u morskoj ili bočatoj vodi, u bazenima, plutajućim kavezima ili drugim uzgojnim instalacijama koje su smještene u zaštićenim dijelovima priobalnoga mora. Dio je širega pojma akvakulture (uzgoj slatkovodnih, brakičnih i morskih organizama). Razlikuje se ekstenzivna, poluintenzivna i intenzivna marikultura.