Glavinić, Vera

Glavinić, Vera, talijanist i dijalektolog (Pula, 26. VI. 1926 - Pula, 14. II. 2014). Prof. dr. sc. Vera Glavinić završila je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u rodnome gradu. Diplomirala je 1955. na Višoj pedagoškoj školi u Splitu, a 1969. diplomirala je Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirala je 1974., a doktorirala 1981. na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.