Premuda, Loris

Premuda, Loris, liječnik, povjesničar medicine, sveučilišni profesor (Motovun, 4.I.1917. - Trst, 17.IV.2012.). Otac Guido, pokrajinski sudac, umire mu već 1918. od španjolske groznice, a 1919. s majkom Noemi, rođenom Niederkorn, seli u Trst. Maturirao je 1936. u tršćanskoj klasičnoj gimnaziji Francesco Petrarca, a 1942. diplomirao medicinu i kirurgiju u Padovi.

Otada do 1952. radi kao liječnik na internoj medicini u tršćanskoj glavnoj bolnici, a krajem 1940-ih paralelno studira u Rimu povijest medicine, stječe docenturu te počinje predavati tu materiju na sveučilištu u Ferrari. Tu ostaje do polovice 1950-ih kad postupno prelazi na Fakultet za medicinu i kirurgiju u Padovi gdje će 1968. postati redovitim profesorom i raditi do 1992. U mirovini je od 1994. imao zvanje profesora emeritusa padovanskog sveučilišta. U Padovi je osnovao istraživački institut i školu za usavršavanje u povijesti medicine koje je vodio decenijima te 37 godina uređivao stručni časopis Acta Medicae Historiae Patavina. Autor je više od 400 znanstvenih radova, od knjiga i monografija do niza članaka i ogleda, ponajviše iz povijesti medicine. Najvažnija su mu djela: Storia della Medicina (Padova 1960.), Gli aspetti scientifici della medicina ippocratica (Milano 1965.), Aspetti medici nell'opera di Dante (Milano 1965.), Atomismo filosofico e medicina nella cultura greco-romana: Lucrezio e Asclepiade (Milano 1966.), Metodo e conoscenza da Ippocrate ai nostri giorni (Padova 1971.), Medicina tra realtà e storia, memorie in libertà di un medico mitteleuropeo (2003.), Una vita, un ideale (Trst 2007.), Sanità e personaggi nell'Istria veneto-asburgica (Trst 2011.). Kao predavač gostovao je na brojnim europskim sveučilištima, pa i na zagrebačkom. Među inim dobitnik je prestižne Zlatne medalje Rinecker sveučilišta u Würzburgu. Bio je redovni, dopisni ili počasni član niza znanstvenih ustanova, akademija i udruženja u Italiji i inozemstvu, u Rimu, Mantovi, Udinama, Veneciji, Fermu, Münchenu, Den Haagu, Düsseldorfu, Ingolstadtu, Bernu, Buenos Airesu, Córdobi (Argentina)... Bio je 1982.-85. predsjednik potom od 1987. doživotni počasni predsjednik Talijanskog društva za povijest medicine (Società Italiana di Storia della Medicina).

 

LIT.: http://www.lorispremuda.it; http://sism.wikidot.com/i-presidenti
G. Prodan