Jelašić, Franjo

Jelašić, Franjo, neuropsihijatar (Zagreb, 24.IX.1915 - Borken, Njemačka, 23.I.2001). Medicinu diplomirao 1939. u Zagrebu, gdje je na Neuropsihijatrijskoj klinici Rebro do 1945. specijalizirao neuropsihijatriju i postao asistentom. Potom do 1947. bio upućen na rad u bolnicu u Bihaću, a nakon povratka u Zagreb, zajedno s ekipom liječnika koja je bila zadužena za organiziranje zdravstvene službe u Istri, došao u Pulu za voditelja zapuštenoga Psihijatrijskog odjela Opće bolnice. 

 

Utemeljio je Neurološki odjel, uvodio je nove suvremene dijagnostičke i terapijske metode (pneumoencefalografija, mijelografija, cerebralna angiografija, zahvati kod liječenja neuralgije živca trigeminusa i dr.). Također se bavio i znan. radom i med. publicistikom. Pridonio je osnutku prvoga Wochenend Symposiuma u Puli u organizaciji Neoropsihijatrijskoga društva iz Graza, koji se održao 2. i 3.VI.1961. Drugi austrijsko-hrv. neuropsihijatrijski simpozij održan je 22. i 23.VI.1962. također u Puli, a potom postaje međunarodnim i održava se svake godine u Puli. Jelašić je iz Pule 1961. prešao u Rijeku na dužnost prof. i predstojnika Neuropsihijatrijske klinike Medicinskoga fakulteta. God. 1967. po pozivu je otišao u Hamburg za konzilijarnoga profesora neurokirurške klinike, ali je i dalje održavao veze s Pulom.

LIT.: V. Paić, Služba za živčane i duševne bolesti MC Pula, Povijest, u: Zbornik zdravstva u Puli, Pula 1967; I. Nazor, Neuropsihijatrijski simpozij u Puli (1961-1982), u: Zbornik zdravstvene službe u Puli, Pula 1982.
I. Rudelić, Istarska enciklopedija