Mirković, Mijo (Mate Balota)

Mirković, Mijo (Miho, pseud. Mate Balota), ekonomist i književnik (Rakalj, 28. IX. 1898 – Zagreb, 17. II. 1963). Pohađao je Carsku i kraljevsku Veliku državnu gimnaziju u Pazinu, prvu takvu hrv. ustanovu u Istri. Početkom I.svj. rata s obitelji je evakuiran u Moravsku. Slom Austro-Ugarske Monarhije dočekao je u Puli, gdje je radio kao novinar i urednik Hrvatskog lista. Od 1919. studirao je filozofiju i slavistiku u Zagrebu i Beogradu, potom ekonomske i društv. znanosti u Berlinu i Frankfurtu na Majni, gdje je 1923. doktorirao temom O glavnom razlogu gospodarske zaostalosti slavenskih naroda. Između I. i II.svj. rata radio je u mnogim mjestima diljem Jugoslavije pa je, među ostalim, bio suplent Trgovačke akademije u Osijeku i Pomorske akademije u Bakru, prof. Pravnog fakulteta u Subotici i Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Beogradu. Posjećivao je mnoga eur. sveučilišna i znanstveno-kult. središta.

Govor Slavka Zlatića na sahrni Mate Balote.
download mp3

Govor Ive Percana na sahrani Mate Balote.
download mp3

Briškula, sjećanje na Mate Balotu, govor Romano Percan.
download mp3

Jena ljubav recitacija Marija Crnobori.
download mp3

Pramaliće, Dragi kamen, Mate Balota.
download mp3

Procvale su rože i viole originalni glas Mate Balote i Lovro Raić.
download mp3

Sipe piva, Dragi kamen, Mate balote, izvodi Ivo Erman.
download mp3