Rižana, rijeka

Rižana, rijeka u Koparskim brdima duga oko 14 km. Porječje joj obuhvaća 202 km2, od čega se 120 km2 nalazi na kraškom terenu, a ostatak na flišnim brežuljcima nadmorske visine do 500 m. Podzemno je povezana s brkinskim ponornicama te ponorima u Gračiškoj i Smokavskoj vali.