Londonska konferencija

Londonska konferencija, sastanak Vijeća ministara pet velikih sila, održan u Londonu 11.IX. - 2.X.1945. Bila je jedna od etapa u diplomatskom rješavanju problema razgraničenja između Italije i Jugoslavije nakon II. svjetskog rata i s tim povezanoga državno-pravnoga statusa Istre. Kad je na sastanku u Potsdamu (17.VII. - 2.VIII.1945) osnovano Vijeće ministara vanjskih poslova velikih sila, odlučeno je da će ono pripremiti nacrt za mirovne ugovore s Italijom, Mađarskom, Finskom, Rumunjskom i Bugarskom.