Mošćenički statut

Mošćenički statut (Zakon Kaštela Mošćenic), osnovni pravni dokument mošćeničke općine. Iz srednjovjekovnih općinskih knjiga prepisao ga je kancelar Stanislav Negovetić 1637., u vrijeme kada su Mošćenice bile dio Kastavske gospoštije ili kapetanije (njem. Herrschaft Khestau, tal. Signoria ili Capetanato di Castua).