Obrada d. o. o.

Obrada d. o. o., trgovačko društvo iz Rovinja za proizvodnju hidraulične opreme. Utemeljena je 1964. u sklopu tadašnjih Istarskih boksita iz Rovinja. God 1973-87. djelovala je u sastavu Energoinvesta iz Sarajeva, a potom se izdvojila u samostalnu radnu organizaciju. Pretvorbom i privatizacijom 1990-ih preustrojila se u d. d., a potkraj 2003. u d. o. o.