Puljština

Puljština, geografsko-povijesni naziv za južni dio Istre kojemu je Pula glavno gravitacijsko gradsko središte. Na tom području, površine 576 km2, koje obuhvaća uz Grad Pulu, općine BarbanFažanaLižnjanMarčanaMedulin, Svetvinčenat (Savičenta) i Grad Vodnjan, u 88 naselja obitava 85167 st. (2001). Puljština ima vrlo visoku gustoću naseljenosti sa 148 st./km2. Granica Puljštine proteže se kopnom od Barbarige na zapadnoj obali Istre do ušća rijeke Raše u Raškom zaljevu na istoku. Puljština ima vrlo dugu i razvedenu obalnu liniju s nekoliko većih otoka (Brijuni/Brioni) i ponešto malih (oko Pule i u Medulinskom zaljevu). Istočna obala strmija je od zapadne, koja je blago položena, tako da je cijela Puljština nagnuta prema zapadu. To je ugl. vapnenačko područje i, tipično za krš, bez površinskih voda, osim mjestimice lokvi. Klima i vegetacija imaju posve sredozemna obilježja, a na plodnoj crvenici uspijevaju žitarice, vinova loza i masline. Veće plodne površine oko Ližnjana te između Ližnjana i Pule omogućavaju i ekstenzivnu proizvodnju, te povrtlarstvo natapanjem podzemnom vodom iz bunara. Sjeverozapadni dio Puljštine i istočna obala obrasli su gustom makijom i niskom šumom hrasta crnike, a u ostalim dijelovima prevladava kultivirani krajolik s obradivim površinama, pašnjacima i mjestimičnim šumama bjelogorice i alepskoga bora.