Selina, kamenolom

Selina, kamenolom smješten između naselja Selina i Červari, istočno od Sv. Lovreča, na cesti Baderna-Pula. Kamen koji se vadi kredni je donjoaptski vapnenac poznat pod proizvođačkim nazivima Selina, Bale, Istarski žuti i dr. Slojevi koji se eksploatiraju stratigrafski su jednaki onima u kamenolomu Kanfanar. Ukupna debljina slojeva iznosi 5,5 m.