Novaki Pazinski (Pazinski Novaki)

Novaki Pazinski, naselje 4km sjeveroistočno od Pazina (45°16′N; 13°60′E; 226 m nadm. vis.); 216 st. (2001). Na županijskoj je cesti Pazin–Cerovlje. Pripada općini Cerovlje, u sastavu naselja su i zaselci oko doline rijeke Pazinčice: Bani, Brdo, Dujanići, Jerončići, Oravići, Polje. Stanovništvo se bavi isključivo poljodjelstvom u plodnoj dolini rijeke i na njezinim zap. padinama.