Bonivento, Oscar

Bonivento, Oscar, šahovski problemist (Lovrečica kraj Umaga, 27.XI.1914. - Bologna, 1.X.2012.). Nakon Drugog svjetskog rata odlazi u Bolognu, gdje je živio do smrti. Radio je kao nastavnik književnosti u srednjim školama, potom kao profesor povijesti i filozofije u gimnazijama.