Parentin, Luigi

Parentin, Luigi, svećenik, arhivist i povjesničar (Novigrad, 29.III.1909 – Trst, 28.XII.1997). Osnovnu tal. školu polazio je u Novigradu 1915–21., klasičnu gimnaziju u koparskome sjemeništu 1921–28., Visoku teološku školu u Gorici 1918–32., a 1972. diplomirao je arhivistiku, paleografiju i diplomatiku u Državnome arhivu u Trstu. Za svećenika je bio zaređen 1932.

Obnašao je različite službe: kapelana u Pregari i Gradini 1932–33., upravitelja župe Zrenj 1933–37., duhovnika u koparskome sjemeništu 1937–45., župnika u Trstu 1945–73; kanonikom je bio imenovan 1965. te 1973. kanonikom pokorničarom katedralnoga kaptola i crkv. cenzorom. Papa ga je 1972. imenovao počasnim prelatom, a biskup arhivistom biskupijske pismohrane, koju je sredio, vodio i proučavao do smrti. Bio je istraživač i ljubitelj istar. crkvene prošlosti te plodan pisac. Radovi su mu izlazili pretežito u Atti e Memorie della Societa' Istriana di Archeologia e Storia Patria (AMSI) i Archeografo Triestino. Kraće je članke sabrao u dvije knjige Incontri con l’Istria (1987–91). Objelodanio je monografiju Cittanova d’Istria (1974) te Memorie e cenni storici su Daila (1970), Regesto di 85 documenti inediti dell’archivio capitolare di Trieste, Ordini religiosi a Trieste e in Istria (1988) i mnoge druge manje radove. U ediciji AMSI objavio je i radove La visita apostolica di Agostino Valier a Cittanova d’Istria (1580) (1994) te La visita a Capodistria di Agostino Valier (1997). U mlađim je godinama pod utjecajem tal. iredentističkih pisaca i povjesničara zapostavljao hrvatsku i slovensku sastavnicu istarske prošlosti, a u zrelijim godinama ispravljao je svoje stavove te pratio hrvatsku i slovensku pov. literaturu o Istri, pišući i o komun. nepravdama u rodnome kraju.

 

LIT.: E. Marin, La scomparsa di mons. Luigi Parentin, Tempi e Cultura, Trieste 1998, 3.

I. Grah, Istarska enciklopedija