Partizanske bolnice

Partizanske bolnice, improvizirane bolnice koje se osnivaju u prilikama obrane i terenskoga obrambenog ratovanja te se u njima liječe ranjenici i bolesnici pod posebnim uvjetima. U NOB-u su organizirana dva tipa bolnica: nepokretne ili teritorijalne b., koje su mogle biti javne ili tajne, te pokretne b., koje su pripadale pojedinim partiz. postrojbama i često se nalazile na pojedinim sabirnim lokacijama (sektorima), gdje se pružala hitna med. pomoć i pripremala evakuacija ranjenih i bolesnih prema središnjoj bolnici na zaštićenu položaju.