Pećinovac kod Okreti

Pećinovac kod Okreti, pećina između Kanfanara i Sošića, unutar čvorišta istarske poluautoceste. Nalazi se u zapadnim stijenama ovalne vrtače, na 181 m nadm. visine. Nastala je karstifikacijom duž slojnih ploha u vapnenačkim naslagama donjokredne starosti. Ljevkasta je oblika, dužine 23 m, širine oko 4 m i visine 2,7 m. Sondažno istraživanje pećine obavljeno je u ožujku 1998., a vodila ga je Kristina Mihovilić.