Petrovija

Petrovija (tal. Petrovia), naselje 3km istočno od Umaga (45°25′N; 13°34′E; 41m nadm. vis.); 401st. (2001), grad Umag. Smještena je na drž. cesti (D300) Umag–Buje. Naselje je zbijeno na malom prostoru, okruženom plodnom crvenicom. Stanovnici su se tradicionalno bavili poljodjelstvom (vinova loza, masline, žitarice) i stočarstvom (goveda, svinje), a danas sve više turizmom i uslužnim djelatnostima, dok dio radno sposobnog stanovništva radi u obližnjem Umagu.