Elektroistra

Elektroistra, poduzeće za elektrifikaciju i distribuciju el. energije na području Istre, sa sjedištem u Puli, osnovano 20.XII.1950. Raspolagalo je s 5 trafostanica od 50/10kV, 128 trafostanica od 10//0,4kV, 70km distributivne mreže od 50kV, 280 km nadzemne distributivne mreže od 10 i 3kV, 21km kabelske distributivne mreže od 10 i 3kV, 420km niskonaponske nadzemne mreže i 5km niskonaponske kabelske mreže.