Skočilić, Josip - Joža

Skočilić, Josip - Joža, antifašist, vojni časnik (Bribir, 18.X.1915. – Zagreb, 19.II.2001.). Osnovnu školu završio je u Bribiru, a građansku školu s malom maturom u Novome Vinodolskome. Bio je poštanski službenik u više mjesta, a od 1937. do 1941. u Zagrebu.

Na njegovo antifašašističko opredjeljenje u rodnome je Bribiru utjecao Tomo Strižić, poznati revolucionar toga kraja. Znatnu je političku djelatnost pokazao za službovanja u Zagrebu. Godine 1938. postao je tajnikom Udruženja PTT službenika, koje je bilo pod utjecajem KPH. Prikupljao je »crvenu pomoć«. Članom KPH postao 1941. te je poslan u Bribirsku partizansku četu. Tijekom NOB-a obavljao važne političke dužnosti. U studenome 1942. bio je politički komesar XIV. primorsko-goranske brigade, a do kolovoza 1943. i pomoćnik političkog komesara XIII. primorsko-goranske divizije. Sudjelovao je u mnogim bitkama u Lici, Gorskome kotaru, Hrvatskome primorju i Istri. Nakon kapitulacije Italije, po zapovijedi Glavnoga štaba NOV-a Hrvatske, došao je 23.IX.1943. u Pazin, gdje je osnovao Operativni štab za Istru. Bio je politički komesar, a Savo Vukelić zapovjednik. U Istri je tada bilo gotovo 10000 ustanika. Nakon njemačke listopadske ofenzive ponovno se osnivaju partizanske čete, bataljuni, brigade i 43. istarska divizija, čiji je Skočilić bio politički komesar. Divizija je bila u sastavu XI. korpusa NOVJ i borila se do kraja rata u svibnju 1945. Nakon toga bio je na visokim vojnim dužnostima, a umirovljen je 1965. u činu general-potpukovnika. Nositelj je Partizanske spomenice 1941 i više jugoslavenskih i inozemnih odlikovanja, a narodnim herojem proglašen je 1953.

LIT.: S. Magdić, Narodni heroji Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Zagreb 1981.

Herman Buršić, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 3. 8. 2018., ur. (G. Prodan)