Avari

Avari (st. oblik Obri), nomadski narod koji je prije IV. st. bio nastanjen u Pobajkalju, zatim u Podunavlju. Tijekom seobe naroda imali su važnu ulogu u povijesti Hrvata. Stigavši poč. druge pol. VI. st. na ušće Dunava, u službi Bizanta razbili su antsko-slavenski savez. U dvama pohodima protiv Franaka 562. i 565. došli sve do Polablja, ali su ih Franci potisnuli.