Atti e Memorie della Societa' Istriana di Archeologia e Storia Patria

Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, godišnjak udruge Società Istriana di Archeologia e Storia Patria. Prvi broj tiskan je 1884. u Poreču, a sljedeći se tiskaju u Puli, Trstu i Veneciji. Nakon objavljivanja 1. sveska 1885. neprekidno izlaze sve do 30. sveska 1914., a 1903. kao posebno izdanje izišao je i indeks dotadašnjih godišta.