Cerut, Silvester

Cerut, Silvester, učitelj i kult. djelatnik (Rižana kraj Lazareta, 31.XII.1889 - Dachau, 24.II.1945). U Kopru završio učiteljsku školu i do I. svj. rata radio u Truškama kao prosvjetni djelatnik i zborovođa pjevačkoga društva Straža. 

 

Osnovao je limenu glazbu u Truškama i Loparu. Nakon I. svj. rata u Ricmanjima je bio škol. ravnateljem, a vodio je i pjevački zbor i čitaonicu. U škol. god. 1923/24. poučavao je u Predloki, odakle je emigrirao u Kraljevinu SHS. Za njem. okupacije ponovno je bio progonjen i interniran je u koncentracijski logor u Dachauu.

LIT.: M. Lavrenčič Pahor, Primorski učitelji 1914-1941, Prispevek k proučevanju zgodovine slovenskega šolstva na Primorskem, Trst 1994.
T. Jakomin-Kocjančič, Istarska enciklopedija