Sironić, Vladimir

Sironić, Vladimir, novinar, kulturni i prosvjetni radnik, prevoditelj (Trviž kraj Pazina, 14.VI.1894 - Pula, 13.II.1985). Studij bogoslovije u Gorici napustio je poslije mature u Pazinu 1912. i upisao studij prava u Zagrebu. 

Nakon sudjelovanja u I. svj. ratu i konfinacije 1918-19., nastavio je studij, a 1923. vratio se u Istru, gdje je sudjelovao u osnutku Društva Sv. Mohora za Istru, kojemu je imenovan urednikom i tajnikom. God. 1924-31. radio je u Trstu, gdje je uređivao glasilo Narodne stranke Pučki prijatelj, njegov mjesečni prilog Razumni gospodar, godišnjak Danicu, te mnogobrojne knjige, pomažući savjetima istar. seljacima u teškom gosp. trenutku. Nakon što je 1929. obustavljeno tiskanje svih hrv. i slov. novina, časopisa i knjiga, preselio se u Zagreb. Tu je pomagao istar. doseljenicima, uređivao časopise te pisao članke te prevodio književna djela kat. karaktera. U Istru se vratio u ožujku 1946. te je u sjemenišnoj klasičnoj gimnaziji predavao matematiku, njemački i druge predmete. Do 1965. bio je tajnik i urednik Istarskoga književnog društva sv. Ćirila i Metoda.

LIT.: A. Močibob, Vladimir Sironić, u povodu 90-godišnjice rođenja, Istarska Danica 1984, Pazin 1983.
R., Istarska enciklopedija