Vlašić, Mile

Vlašić, Mile, ekonomist (Sovići kraj Gruda, BiH, 13.IX.1925 - Pula, 3.IV.1996). Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952., a doktorirao 1977. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. 

 

Bio je zaposlen u brodogradilištu Uljanik u Puli (1952-66), gdje je obnašao dužnosti tehničkoga direktora i zamjenika glavnoga direktora, a potom u grupaciji brodogradnje Jadranbrod u Puli. Na Višu ekonomsku školu »Dr. Mijo Mirković« u Puli (danas Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«) prešao je 1980. i ondje ostao do umirovljenja. Bio je nositelj predmeta o organizacijama udruženoga rada u brodogradnji. God. 1986. izabran je u zvanja znanstvenoga savjetnika i redovitoga profesora te za dekana (1986-89). Predavao je i na visokim učilištima u Rijeci i Zagrebu. Objavio je četrdesetak znan. i stručnih radova.

K. Afrić Rakitovac, Istarska enciklopedija