Vilhar, Srečko

Vilhar, Srečko, političar, kulturni djelatnik i publicist (Kromberk kraj Nove Gorice, 7.III.1907 - Ljubljana, 1.X.1976). Nakon završene učiteljske škole u Tolminu i Gorici maturirao je 1931. u Ljubljani. 

 

Uključio se u KP Italije 1927., a 1931. stupio u KPJ. God. 1932. bio je uhićen i zatvoren u Srijemskoj Mitrovici, a od 1938. u Trstu te potom konfiniran u Potenzi. Od 1943. u prekomorskim je brigadama. Nakon II.svj. rata vodio je partijsku školu za Primorsku te bio organizacijski sekretar Mjesnoga komiteta KP STT-a u Trstu (1947-48), zatim u Kopru sekretar planske komisije za Istarski okrug (1948-50) i referent za kulturu (1950-52). Postao je prvi predsjednik Zgodovinskoga društva za jugoslovansko cono STO. Do umirovljenja 1974. bio je ravnatelj Študijske knjižnice. Od 1927. objavio je više od 250 članaka i rasprava s područja kulture, školstva, knjižničarstva, povijesti i pomorstva u časopisima Delo (Trst), Istra (Zagreb), Bori, Istrski tednik, Slovenci ob Jadranu, Istrski historijski zbornik i dr., više monografija (Slovensko učiteljišče v Kopru 1875-1909, 1976) i 5 opsežnih knjiga o prekomorcima (suautor A. Klun). Primio je više stručnih i državnih odličja. Po njemu je nazvana Središnja knjižnica u Kopru.

LIT.: Zbornik Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Koper 1985.
S. Žitko, Istarska enciklopedija