Bradetić, Ivo

Bradetić, Ivo, gosp. pisac (Klenovšćak kraj Buzeta, 22.XII.1892 - Lovran, 18.VII.1958). Završio je 1914. Državnu trgovačku školu u Sušaku, gdje je bio politički angažiran u skupini jugosl. orijentirane mladeži, pa je zato i udaljavan iz škole. 

Nakon I. svj. rata radio je u Sušaku te 1930-ih bio tajnikom Privrednoga vijeća. Članke publicističko-gosp. naravi, napose o iskorišćivanju šuma i drvnoj industriji u Gorskom kotaru, o pom. trgovini i parobrodarstvu te lučkom prometu i trgovini Rijeke objavljivao je u časopisima i novinama: Trgovac (1921), Riječ(1923-24), Novi list (Sušak 1928., 1932), Jugoslavenski Lloyd (1932., 1940), Narodna šuma (1932), Primorske novine (1936., 1939-41) i Jugoslavenski pomorac (1939).

R., Istarska enciklopedija