Sax, Emil

Sax, Emil, austrougarski ekonomist, sveučilišni profesor i političar (Javorník u Šleskoj, tada austrijskoj, danas u Češkoj, 8.II.1845. - Volosko, 25.III.1927.). Studirao je 1862.-66. pravo na bečkom sveučilištu, a doktorirao 1868.