Čučković, Andrija

Čučković, Andrija, franjevac trećoredac, pisac glagoljaš (XVI. st.). Vjerojatno podrijetlom iz Dalmacije, kao redovnik živio je u više samostana na ist. obali Jadrana. 

 

Dok je boravio u samostanu sv. Marije Magdalene u Kopru (»stoeći u s(ve)te M(a)rie Mandalene u Kopri Justonopuli«) prepisao je glagoljicom, vjerojatno 1529., svoju Regulu i obrednik Reda. Očuvano je šest listova pergamene s dijelom teksta, koje je u Žmanu na Dugom otoku 1867. pronašao Ivan Berčić. Danas se nalaze u Knjižnici »M. J. Saltikov Ščedrin« u Sankt Peterburgu (Berčićeva zbirka). Poslije je Čučković bio gvardijan samostana sv. Marije na Bijaru kraj Osora, gdje je za samostansku crkvu dao izgraditi dva bočna oltara.

LIT.: V. Štefanić, Glagoljaši u Kopru, god. 1467-1806, Starine JAZU, 1956, 46.
R., Istarska enciklopedija