Decima MAS

Decima MAS (Decima flottiglia mezzi d'assalto, Xa MAS), talijanska vojna postrojba mornaričkoga pješaštva koja se nakon talijanske kapitulacije 8.IX.1943., u skladu sa svojim nacionalističkim fašističkim idealima, povezala s njemačkim okupacijskim snagama. U sastavu Talijanske Socijalne Republike (Repubblica Sociale Italiana) borila se do kraja rata protiv anglo-američkih snaga te hrvatskih i slovenskih partizanskih postrojba. 

 

No, u operativnom području  Jadransko primorje njezino se vodstvo nije slagalo s gaulajterom F. Rainerom i njemačkim vlastima, koje su taj kraj izuzele od talijanskog utjecaja. Krajem 1944. odlučila je ojačati svoj položaj u Istri i ostalom dijelu bivše Julijske Venecije te pružati otpor sve do dolaska Saveznika i time onemogućiti prodor jugoslavenskih partizanskih snaga. Broj pripadnika postrojbe nikada nije bio velik. U Istri je imala više jedinica, uglavnom u Puli, gdje je osnovana postrojba Compagnia »Nazario Sauro«, a osobito je važan bio osnutak podmorničke skupine Longobardo i Istočne baze jurišnih sredstava smještene na Velom Brijunu, iz koje su kretale operacije južno od Istre i prema ciljevima duž zapadne jadranske obale pod nadzorom Saveznika, sa zasjedama, iskrcavanjem uhoda i saboterskim akcijama. U Lovranu je bio odred postrojbe Compagnia »Gabriele D'Annunzio«, u Portorožu škola za ronioce, a neke su jedinice bile razmještene na Velome Lošinju.

R. Marsetič, Istarska enciklopedija; ur.
Posljednja promjena: 7. 2. 2018., ur.