Kapetan

Kapetan, vojni zapovjednik postrojbe ili područja. U mletačkoj upravi visoki vojni dostojanstvenik, a u Istri su kapetani zapovjednici ruralnog prostora (paisenaticus) sa sjedištima u Sv. Lovreču i Grožnjanu do 1394., nakon čega je imenovan jedan kapetan u Rašporu (do 1513. rašporski kapetan) i potom u Buzetu. 

 

U austrijskom dijelu Istre kapetan je vojno-civilni upravitelj kojega imenuje vlasnik knežija i gospoštija (npr. pazinski, lupoglavski i lovranski kapetan u Istri). Kao vojni čin obično se izjednačivao sa stotnikom, čemu često odgovara i čin satnika. U mornarici zapovjednik broda.

LIT.: C. De Franceschi, Storia documentata della Contea di Pisino, Venezia 1964.
I. Jurković, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE