Stihović, Ladislav

Stihović, Ladislav, ekonomist (Jagodnjak kraj Belog Manastira, 16.IV.1927 - Pula, 15.X.2001). Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1951., a doktorirao 1982. Poslije završenog studija radio je u brodogradilištu Uljanik u Puli. 

Honorarno je predavao na Višoj ekonomskoj školi u Puli (danas Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«; 1961-71. i 1976-83), u puljskom i riječkom centru zagrebačke Visoke škole za vanjsku trgovinu (1973-76) te na Ekonomskom fakultetu u Rijeci (1974-85). Na puljskoj Višoj ekonomskoj školi bio je stalno zaposlen 1973-76. i od 1983. do umirovljenja 1997. U zvanje redovitoga profesora izabran je 1983. Predavao je predmete Nabavno poslovanje, Prodajno poslovanje, Poslovna logistika i Uvod u znanstveni rad. Bio je voditelj mnogih znanstvenih i stručnih projekata. Bio je član više društava, tijela i organizacija: Hrvatskog društva ekonomista, Europskog centra za management, American Management Association i dr. Autor je i koautor više udžbenika i monografija. Objavio je mnoštvo znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim publikacijama.

Kristina Afrić Rakitovac, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE