Stratioti

Stratioti (grč. στρατιώτης: vojnik; tal. stradiotti, mlet. stradioti), naziv koji, osobito od druge polovice XV. st., označava mletačku laku konjicu s vojnicima unovačenim na mletetačkom teritoriju u Istri, Dalmaciji, Albaniji i Grčkoj. 

Bili su naoružani kacigom, štitom, dugim kopljem sa željeznim okovima na oba kraja, no njihovo je karakteristično oružje bio veliki drveni bat te sablja i bodež. Bili su čuvari utvrda, dijelova obale, stražari i progonitelji gusara. Tijekom mletačko-osmanskih ratova bili su dio posada mletačkih gradova u Istri, Dalmaciji i na Levantu, kada su se postrojbe djelomice popunjavale domaćim vojnicima koji su imali svojega zapovjednika.

LIT.: E. Concina, Le trionfanti armate venete: Le miliozie della Serenissima dal XVI al XVIII secolo, Venezia 1971.
Slaven Bertoša, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE