Mandić, Davor

Mandić, Davor, povjesničar, muzealac (Jadreški, 7.X.1947.). Osnovnu školu i gimnaziju završio u Puli, a studij povijesti i povijesti umjetnosti 1972. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na tom je fakultetu doktorirao 1997. disertacijom Političke i vojne prilike u Istri tijekom Drugog svjetskog rata (1939.1945.)