Rojnić, Ante

Rojnić, Ante, publicist i prevoditelj (Medulin, 13.I.1905 - Zagreb, 21.III.1969). Nakon I.svj. rata, ostavši bez roditelja, školovanje je nastavio u Karlovcu, pa Zagrebu, gdje je maturirao 1927. i upisao se na Filozofski fakultet. Studij je ubrzo napustio i zaposlio se kao suradnik u listovima Obzor i Jutarnji list, gdje je radio do 1941. 

Nakon II. svjetskog rata diplomirao je jugosl. književnosti i tal. jezik. Radio je u Nakladnom zavodu Hrvatske (1946-49), odn. nakladnom poduzeću »Zora« (1950-59) te u Leksikografskom zavodu kao lektor i pomoćnik urednika (1959-69). Već kao gimnazijalac surađivao je u tršćanskom časopisu Naš glas (I. Mihovilović). U Vjesniku, Telegramu, Novom listu, Glasu Istre, Istri (Zagreb), Hrvatskom kolu, Republici, Mogućnostima i dr. objavio je mnogobrojne članke o istar. knjiž. i nacionalno-polit. temama. S tal. i franc. jezika preveo je nekoliko popularnih romana.

LIT.: M. Demarin, U spomen prof. Ante Rojnića, Istra, 1977, 17.
R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE