Partito Liberale Italiano

Partito Liberale Italiano (Talijanska liberalna stranka), utemeljena je 1884. pod nazivom Società Politica Istriana, nakon što je Namjesništvo u Trstu odobrilo čelništvu tal. nac. pokreta projekt statuta, objavljenog u listu L’Istria. Osnivačka je skupština održana u Pazinu.