Antun s Padove

Antun s Padove (lat. Antonius Padovanus, tal. Antonio Paduan ili Padoan), slikar (istarska Padova, danas Kašćerga, XVI.st.). Radio je u nekoliko istar. gradića, a njegova su djela važna za hrv. kulturno naslijeđe i zbog glagoljičnog natpisa na njima. U crkvici sv. Roka u Draguću naslikao je 1529. po svim površinama zidova i svoda ciklus fresaka (njih 28) s prizorima iz Kristova života od Navještenja do Euharistijskoga Krista, zatim crkv. oce, svece, biskupe, pape (stotinjak likova), Raj, Pakao i dr., a nad vratima je u hrv. glagoljičnom natpisu pod freskom Imago pietatis zabilježen nadnevak, autorovo ime, imena naručitelja, župana, požupa i dr.