Premate, Vladislav

Premate, Vladislav, svećenik (Premantura, 16.I.1912 – Pula, 26.II.2001). Nakon što je završio studij bogoslovije u Gorici, 1934. zaređen je za svećenika u Poreču.

Službovao je u Juršićima (1934–37), Svetom Martinu (Martinski) na Labinštini (1937–47), potom je živio i radio u Puli. Bio je najprije upraviteljem župe, zatim župnikom pulske katedrale. God. 1948. imenovan počasnim kanonikom pulske katedrale, a 1953. kanonikom pokorničarom. Za prepozita Pulskoga kaptola imenovan je i ustoličen u Puli 9.VI.1957. Od 1950. bio je sudac dijecezanskoga ženidbenog i općeg crkv. suda, a papa Pio XII. imenovao ga je svojim komornikom 1965. Umirovljen je 1979., ali je u pastoralnom radu u župi katedrale u Puli pomagao do kraja 1990-ih. Dvaput je bio uhićen i osuđen na zatvorsku kaznu, prvi put 1944. za njem. okupacije Istre, a drugi put 1954.

LIT.: Vladislav Premate, Istarska Danica 2003, Pazin 2002.

R. Matijašić