Šehanović, Jusuf

Šehanović, Jusuf, matematičar, informatičar, sveučilišni profesor (Tuzla, 20.I.1944. - Pula, 19.XII.2016.). U rodnom je gradu završio osnovnu školu te gimnaziju 1963. kad je upisao matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1967. Magistrirao je 1985. pri Centru za postdiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju Utjecaj informacijskih tehnologija na razvoj organizacijske strukture ugostiteljske i turističke djelatnosti obranio je 1994. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.