Mlakar, Štefan

Mlakar, Štefan, arheolog (Leskovec kraj Ptuja, Slovenija, 6.XII.1913 – Pula, 24.VIII.2001). Klasičnu filologiju i arheologiju diplomirao je u Ljubljani, a poslije prvoga radnog iskustva u različitim dijelovima Jugoslavije 1948. došao je u Istru.

Najprije je u Poreču obnovio rad muzeja i bavio se konzervatorstvom (Eufrazijana, romanička i gotička kuća), a od 1949. do umirovljenja 1979. radio je u Arheološkome muzeju Istre u Puli. Svojim terenskim i kabinetskim radom te objavljenim radovima na području ant. arheologije pridonio je poznavanju rim. doba u Istri. Istraživao je gradske lokalitete, osobito u Puli prilikom čišćenja ruševina poslije II.svj. rata (Opatijska ulica, autobusna stanica, Trg oslobođenja), gospodarske komplekse (uvala Verige i tzv. Kastrum na Brijunima, Velika Šaraja kraj Peroja, uljara u Barbarigi), a 1960-ih godina i na Poreštini (Sorna) i Umaštini (Katoro i Sipar), gdje su se tada gradili prvi hoteli i kampovi. Istražio je u Puli dio ant. zgrade s rim. mozaikom (mit. prikaz kažnjavanja Dirke) te više ant. grobova na rubu grada (Koparska ulica, tadašnji Bulevar B. Kidriča) i drugdje u Istri (Kringa). Prvi se u Istri započeo koristiti novim tehnologijama u podvodnoj arheologiji, pa je 1960-ih priredio i prve tečajeve za ronioce arheologe (u suradnji s Centrom za podvodne aktivnosti – CPA u Puli). Također je vodio rekognosciranje morskoga dna (Medulin, Banjole, Barbariga, Rovinj, Limski zaljev) te zaštitna istraživanja (ant. brodolom kraj Savudrije). Osim sudjelovanja u organizaciji mreže manjih muzeja i lapidarija u Istri (Poreč, Rovinj, Buzet, Novigrad, Umag, itd.), izradio je koncepciju stalnih izložaba Arheološkoga muzeja Istre u Puli (u matičnoj zgradi, u podzemlju amfiteatra, u Augustovu hramu) i na Brijunima (arheol., kulturnopov. i etnogr. izložba). Njegova opsežna bibliografija obuhvaća priloge popularnoga karaktera u dnevnom i periodičnom tisku, znan. i stručne radove (izvješća i rezultate iskapanja), te monografije Amfiteatar u Puli (1957), Antička Pula (1958), Istra u antici (1962), koje su sve doživjele više izdanja na nekoliko jezika.

 

LIT.: R. Matijašić, Uz 75. obljetnicu života i 40. obljetnicu rada Štefana Mlakara, Obavijesti HAD-a, 1989, 21; A. Starac, In memoriam, Obavijesti HAD-a, 2001, 33.

R. Matijašić