Dragonja, rijeka

Dragonja, rijeka u sjeverozap. Istri, duga 28km i s površinom porječja 95,6km2. Oblikuje se od dvaju rukavaca koji se spajaju kraj Škrlina pod Laborom, a mještani ju nazivaju Rokava. Lijevi tok, Velika Rokava, odn. D. nastaje spajanjem više potoka u flišnom pobrđu kod Gračišča. Desni tok, Mala Rokava ili Pinjevec izvire podno Kocjančiča.