Medica, Igor

Medica, Igor, liječnik i sveučilišni profesor (Pula, 9.I.1960. - Pula, 1.II.2012.).

Završio je Medi­cinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1982. Za studija je dobio Rektorovu nagradu za rad iz područja humane genetike, čime je već u stu­dentsko doba odredio put koji će biti temeljem njegova profesionalnog života. Specijalist pedija­tar postao je 1990., a završio je i poslijediplomski studij kliničke pedijatrije. Bavio se medicinskom (kliničkom) genetikom, usavršavajući se na međunarodnim školama: 1992. dobiva i prestižni Certificat de Genetique na Université R. Descartes, Necker - Enfants Malades u Parizu. Doktorsku disertaciju iz područja genetičke anali­ze miotonične distrofije u Istri obranio je 1997. godine na Sveučilištu u Ljubljani.

Osnovao je kliničku genetiku u Istri, ali i pomagao njeno djelovanje u ostalim dijelovima Hrvatske, kao i izvan nje. Ustrojio je Ambulantu za klinič­ku genetiku pri Općoj bolnici Pula, nabavio opremu za Laboratorij za izolaciju DNA Opće bolnice Pula i Istarskih domova zdravlja Pula, a sudjelovao je i u ustrojstvu i organi­zaciji Laboratorija za molekularnu genetiku Institu­ta za medicinsku genetiku, Ginekološke klinike Kli­ničkog centra u Ljubljani.

Iz područja genetike, genomike i proteomike čovjeka objavio je pedesetak znanstvenih rado­va, od kojih su brojni i oni u prestižnim časopisi­ma. Bio je voditeljem i suradnikom na sedam do­maćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Višekratno je bio pozvani predavač na znanstve­nim skupovima, a kao mentor je pomagao u izradi studentskih i magistarskih radova. Bio je redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Medicinskom fakulte­tu Sveučilišta u Osijeku, na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgajatelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kojem je bio i pro­čelnik 2009-2012. Kao predavač, sudjelovao je u nastavnom procesu iz područja medicinske genetike na Me­dicinskim fakultetima u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Ljubljani i Mariboru. Uz specijalističku pedijatrij­sku ordinaciju, dugi niz godina vodio je Ambulan­tu za kliničku genetiku Opće bolnice u Puli, a od 2005. godine radio je kao znanstvenik pri Klinič­kom institutu za medicinsku genetiku Ginekološ­ke klinike Kliničkog centra u Ljubljani.

Bio je čla­n brojnih uglednih stručnih i znanstvenih društava, Upravnog odbora Hrvatskoga liječ­ničkog zbora, ogranak Istra, te član Urednič­kog odbora časopisa "Medicine Fluminensis" (2008.-2012.). Za znanstveni i stručni rad nagrađen je 2003. Poveljom Hrvatskoga liječničkog zbora, dok je za postignute rezultate i posebno djelotvoran rad 2010. dobio nagradu "Ladislav Rakovac" Hrvat­skoga liječničkog zbora.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Saša Ostojić, In memoriam - Igor Medica, Medicina Fluminensis, 48, 1, 2012., 112-113.