Trolis, Enrico

Trolis, Enrico, arhitekt (Pula, 27.I.1907 – Trst, 22.VI.1978). Završivši višu arhitektonsku školu u Veneciji, 1934. započeo je djelovati u Puli. Od 1938. bio je zaposlen u grad. tehn. uredu (Ufficio tecnico).

Prvi mu je ostvareni projekt u Puli kupališni objekt na Stoji iz 1936., koji je istodobno i najvažnije djelo u njegovoj puljskoj ostavštini. Izvedeni su mu projekti: dječja ustanova na usponu Sv. Stjepana u Puli, Dom zemljoradnika u Galižani i Kanfanaru, fontane na Monte Zaru i Danteovu trgu, te uređenje nekoliko grad. parkova. Surađivao je na izradbi generalnog urbanističkog plana Pule s L. Lenzijem te je proučavao gradit. naslijeđe Pule. Izvan Istre u međuratnom je razdoblju izveo i nekoliko projekata u Trentu. Nakon II. svj. rata do 1949. živio je i djelovao u Milanu, potom 1949–63. u Venezueli, 1967–68. u Španjolskoj, a nakon toga do 1970. u Torinu. Znatan dio njegove dokumentacijske ostavštine nalazi se u Povijesnome muzeju u Puli.

 

LIT.: A. Rubbi, Moderna arhitektura u Istri, Pula 1995; isti, Arhitekti modernog pokreta u Istri - biografska građa, Pula 1997.

B. Nefat