Ukmar, Jakob

Ukmar, Jakob, svećenik, kateheta i publicist (Opčine, 13.VII.1878 - Škedenj kraj Trsta, 2.XI.1971). Pohađao je njem. gimnaziju u Trstu i bogosloviju u Gorici. Bio je kapelan u tršćanskom predgrađu Rojanu (Roiano), potom župnik u Ricmanjama (San Giuseppe della Chiusa) kraj Trsta (1902-06). 

 

God. 1917. doktorirao je crkveno pravo u Beču. Uređivao je biskupijski list Folium dioecesanum Tergestino - Justinopolitanum (1922-36). Za vrijeme fašizma zagovarao je prava Slovenaca i Hrvata u Julijskoj Veneciji, u Crkvi i izvan nje. Na krizmi u Lanišću 24.VIII.1947., kamo je poslan kao biskupov izaslanik, fizički je napadnut i teško ozlijeđen, dok je njegov pratilac M. Bulešić ubijen. U Pazinu (29.IX-2.X.1947) osuđen je na mjesec dana zatvorske kazne, nakon čega ga je biskup A. Santin, zbog dvosmislena izvješćivanja jugosl. medija o procesu, razriješio svih crkv. dužnosti. Sudjelovao je na Drugome vatikanskom koncilu (1962-65), gdje je dao svoj doprinos nizu zaključaka, osobito onima o pravima nacionalnih manjina.

LIT.: T. Simčič, Jakob Ukmar, Gorica 1986.
E. Pelikan, Istarska enciklopecija