Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, zajednica visokoškolskih ustanova, fakulteta, visokih škola i pratećih ustanova, osnovana 17.V.1973. u Rijeci. Od 2002. u njegovu je sastavu deset fakulteta, tri visoke škole, dvije sveučilišne knjižnice i studentski centar. Iako se većina tih ustanova nalazi u Rijeci (fakulteti: Ekonomski, Filozofski, Građevinski, Medicinski, Pomorski, Pravni i Tehnički, zatim Visoka učiteljska škola, Sveučilišna knjižnica i Studentski centar), jedna se visoka učiteljska škola nalazi u Gospiću, jedan fakultet u Opatiji (Fakultet za turistički i hotelski menadžment, potom Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), a četiri su ustanove bile u Puli (Filozofski fakultet, Fakultet ekonomije i turizma »dr. Mijo Mirković«, Visoka učiteljska škola i Sveučilišna knjižnica u Puli) do osnivanja Sveučilišta Jurja Dobrile 2006.