Mikac, Jakov

Mikac, Jakov, etnolog (Brest pod Žbevnicom, 28.VII.1892 – Zagreb, 7.V.1982). Koristeći se stipendijom Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru završio je učiteljsku školu u Kastvu 1913. Kratko je radio u Družbinoj školi u Novoj Vasi kraj Poreča, ali je pozvan u austroug. vojsku te bio zarobljen kao sanitetski pomoćnik na rus. bojišnici, odakle se vratio poč. 1919. Učiteljevao je u rodnome Brestu 1919–20., nakon čega je pod pritiskom talijanizacije napustio Istru. Dobivši mjesto u Ohridu, započeo je studij na Filozofskome fakultetu u Skoplju.

God. 1926. premješten je u Zagreb, gdje je nastavio studij geografije, etnologije s etnografijom i povijesti, te je diplomirao 1934. Kao prof. službovao je u Bosanskoj Dubici i u Gospiću, a za II. svj. rata bio mu je zabranjen rad u nastavi. Od 1945. do umirovljenja 1950. bio je gimnazijski profesor u Zagrebu. Od mladosti je bilježio podatke o tradicijskom nar. životu, posebice predaje, pjesme i običaje. Do 1933. dolazio je ljeti u Istru te prikupljao građu, koju je oblikovao i objavio, najprije pod pseudonimom N. Tomov (Narodna nošnja u Brestu, Istra, Ćićarija, Narodna starina, 1930., 22), a zatim i pod svojim imenom (Godišnji običaji, Brest u Istri, ZNŽO, 1933., 29, 1; Vjerovanja, Brest u Istri, ZNŽO, 1932., 29, 2; Narodna nošnja u Brestu, Jadranski koledar, Zagreb 1937). Kraće je članke objavljivao i u tjedniku Istra, glasilu Istrana u Jugoslaviji (1932–39). Nakon umirovljenja prikupljenu je građu istraživao, dopunjavao i sređivao (najviše je materijala iz Bresta te iz gotovo svih mjesta Ćićarije, zatim iz Roča i Nugle, Premanture, Medulina, Sovinjaka i Kaštelira). Objavio je rad Istarski narodni običaji, nošnja, stočarstvo i ratarska oruđa (Problemi sjevernog Jadrana, 1963., 1) i knjigu Istarska škrinjica. Iz kulturne baštine naroda Istre (1977), u kojoj je objavljeno više stotina nar. pjesama i pripovijedaka, običajno blago vezano za svakodnevni život (porođaj, svadba, pogreb), godišnje i pokladne običaje, praznovjerje, nar. liječenje, glazb. i plesni folklor i dr.

LIT.: J. Milićević, Doprinos Jakova Mikca (1892–1982) proučavanju narodnog stvaralaštva Buzeštine, Buzetski zbornik, 1983, 6; isti, Jakov Mikac i istarska etnografija, Buzetski zbornik, 1992, 17; J. Radauš-Ribarić, Jakov Mikac – istarski etnolog, Buzetski zbornik, 2002, 28.
R.