Palača, komunalna

Palača, komunalna, zgrada ili sklop zgrada u funkciji javne komunalne (municipalne) vlasti. U njoj je stolovao izvršni predstavnik vlasti (gastald, župan, podestat, knez) te djelovalo predstavničko tijelo komune i komunalni službenici. Tipični je proizvod kasnoga sr. vijeka, kada je djelomično ili potpuno zamijenila javnu funkciju kaštela. Povijesno-prostorni razvoj komunalne palače svoje izvorište ima u antičko-rim. razdoblju. U Puli je rimska uprava djelovala na Forumu. Obavljanje javnih poslova na sjev. strani pulskoga Foruma nastavilo se u sr. i novom vijeku, a istraživanja su potvrdila da je u pulskom slučaju lokacija kompleksa javne vlasti održala svoj kontinuitet 2000 godina.